H. Antonius Abt

H. Antonius Abtkerk
Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt
Tel: (024) 6412627

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

Onze pastoors

Een beknopte samenvatting van de pastoors van Nederasselt

De eerste pastoor van de nieuwe parochie Antonius Abt van Nederasselt was pastoor Petrus Christianus van Hooff. Hij werd geboren op 15 april 1844  te Eersel bij Eindhoven. In 1883 werd hij benoemd tot kapelaan van Overasselt. In die functie werd hij op 3maart 1890 tot procurator van Nederasselt aangesteld. Op 25 december 1890 benoemde Mgr. Godschalk hem tot pastoor van Nederasselt. Op 3 augustus 1914 overleed P.C. van Hooff op 70 jarige leeftijd in Nederasselt, alwaar hij begraven werd.

Van 1914 tot 1922 neemt pastoor der Kinderen in de parochiegeschiedenis van Nederasselt een bescheiden plaats in. Er is weinig bekend van deze pastoor, die eerder pastoor van Ooij en Persingen was, die om gezondheidsredenen naar de kleine gemeenschap van Nederasselt was gekomen. De suikerziekte waaraan de pastoor leed, bracht perioden van rust en onderbroeken activiteit met zich mee. Er werd dan een beroep gedaan op priesters en paters van de Capucijnen in Velp. Pastoor der Kinderen werd geboren in St. Oedenrode en is op 66-jarige leeftijd te Nederasselt overleden.

Vanuit Velp, waar hij kapelaan was, kwam de opvolger van der Kinderen in 1922 naar Nederasselt. Pastoor Alphons van Enschot werd geboren in Goirle bij Tilburg op 18 november 1874 als zoon van een welgestelde textielfabrikant. Als parochieherder stond pastoor van Enschot boven de gemeenschap. Zijn eigen opleidingsniveau en de beperkte mondigheid van zijn mensen gaven daar aanleiding toe. In zijn persoon verzamelde hij alle taken en verantwoordelijkheden en werd daarin enkel en alleen bijgestaan door twee kerkmeesters Leonardus Stevens en Lambertus Bruijsten. In de veertig jaren dat van Enschot de herder van de parochie Nederasselt was heeft ook uitdrukking gevonden in drie priesterwijdingen van parochianen. Ook de gebeurtenissen van de watersnoodramp in 1925-1926 en de tweede wereldoorlog bepaalden mede het profiel van deze herder, die zijn gemeenschap in goede en kwade dagen standvastig en bekwaam heeft geleid. Met de dood van pastoor van Enschot eindigde een langdurig en rijk gevuld pastoraat.

Met de komst van pastoor Joseph Vogels brak voor Nederasselt een nieuw tijdvak aan, gekleurd met de hartelijkheid en de toewijding van zijn vindingrijke persoonlijkheid. Zijn pastoraat tekende niet alleen het kerkelijke leven, maar ook alle buitenkerkelijke activiteiten van dorp en gemeenschap. Pastoor J. Vogels werd geboren in Eindhoven op 1 juni 1904. In 1931 is hij priester gewijd en heeft in verschillende plaatsen als kapelaan gewerkt. Op 20 december 1951 werd hij benoemd tot pastoor van Nederasselt. De afstandelijkheid die vóór de komst van Vogels nog het symbool was van een gezagskerk, werd door zijn hartelijkheid en eenvoudige omgang doorbroken. Door zijn persoonlijke levensstijl vond hij gastvrijheid bij de gezinnen en effende hij zacht en doelbewust de weg tot de kerk en haar sacramenten.
Op 1 oktober 1969 ging hij om gezondheidsredenen rusten in Ommel en is op 18 januari 1976 overleden.

Nog in die zelfde maand vond de benoeming plaats van pastoor Nieberding. Voorheen was hij werkzaam in het onderwijs en met dit halftime ambt bleef hij dit combineren met zijn onderwijstaak aan de technische school in Wijchen. In juli 1977 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Damianusparochie te Niftrik. Vanaf dat moment werkte hij voor 2/3 in Nederasselt en 1/3 voor Niftrik. Op 11 oktober 1988 is hij plotseling overleden en is in Alverna op het kloosterkerkhof begraven.

In de periode van oktober 1988 tot april 1990 was pastoor van Thiel uit Overasselt benoemd tot waarnemend pastoor in Nederasselt. Er zijn toen twee werkgroepen opgericht die woord en communievieringen verzorgden en enkele oud missionarissen  die afwisselend in de weekend- vieringen voorgingen.

Op 28 april 1990 was de inhuldiging van een nieuwe pastoor Kees v/d Muijsenberg,  minderbroeder Capucijn. In deze begin periode in Nederasselt volgde hij ook nog een studie en woonde hij bij zijn medebroeders in Velp (NB). Omdat de pastoor van Overasselt zich langzaam wilde terug trekken uit zijn werkzame leven vanwege zijn leeftijd, werd Kees v/d Muijsenberg ook benoemd tot pastoor van Overasselt en daar kwam later ook Heumen nog bij. Om de samenwerking tussen deze drie parochies goed te laten verlopen is onder zijn leiding begonnen aan de voorbereiding van de Pastorale Eenheid Maaskant. In de zomer van 1999 werd hij gekozen in het bestuur van de Capucijnen orde en heeft hij afscheid genomen als pastoor van deze Pastorale Eenheid in oprichting.

Medio 2000 werden de parochies Heumen, Overasselt en Nederasselt de Pastorale Eenheid Maaskant. Vanaf het voorjaar 2000 tot najaar 2003 was Jan van Mil de pastoor. In nov. 2000 kwam Aloys van Velthoven bij de Maaskant stage lopen i.v.m. zijn diaken opleiding en is op 22 sept. 2001 diaken gewijd. Na het vertrek van Jan van Mil is Aloys van Velthoven op 1 januari 2004 voor halve dagen komen werken in de Maaskant en nam de taak van het pastoraat op zich. Eén jaar later is hij full-time in de Maaskant gaan werken. Op advies van het toenmalige bestuur is Aloys in september 2006 begonnen aan de priester opleiding in Bovendonk. Na een intensieve periode van leren en werken is op 14 juni 2008  Aloys van Velthoven tot Priester gewijd. In september 2010 is de Maaskant opgegaan in de grote parochie De Twaalf Apostelen waarvan Martin Claes nu onze pastoor is en Aloys van Velthoven de eerstaanspreekbare pastor van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Nederasselt tot juli 2019.

Historie

Op 10 januari 1891 kon de bisschop aan het R.-K. Parochieel Kerkbestuur meedelen dat hij een brief van ‘Zijne Excellentie, de minister Ruijs van Beerenbroek’ had ontvangen waarin ‘de nieuw opgerichte parochie van den H. Antonius Abt te Nederasselt’ ook bij de regering bekend was. Op 27 juli 1891 kwam Mgr. Godschalk de kerk plechtig inwijden, maar op 24 december 1890 werd in de nieuwe kerk al de eerste H. Mis opgedragen.

Omdat na herhaald en dringend verzoek van veel parochianen die bijna nooit in hun eigen kerk kwamen vanwege de verre afstand, besloot de bisschop van ’s-Hertogenbosch op 9 december 1889 dat Nederasselt een eigen kerk en een eigen pastoor zou krijgen. Op 9 mei 1890 bevestigde Monseigneur Godschalk de bouw van een nette doelmatige kerk en pastorie.

Pastoor P. van Hooff werd op 3 maart 1890 door de bisschop benoemd tot bouwpastoor. Het was een zware taak omdat er een nieuwe parochie opgericht moest worden.

Vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming begon van Hooff met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Hij kreeg bezoek van architect C. Fransen die geheel op eigen initiatief plannen voor hem tekende, waarvoor hij geen opdracht had gegeven noch verplichtingen was aangegaan. In dat jaar 1890 vestigde Caspar Fransen, toen dertig jaar oud zich als zelfstandig architect. Hij kreeg de opdracht de kerk in Nederasselt te bouwen, een van Franssens eerste opdracht. Hij bouwde nog meer kerken in Gelderland.

Hij tekende voor Nederasselt een prachtige neo-gotisch kerkgebouw. De gotische bouwkunst als de Franse kathedralen lag aan dit kerkgebouw ten grondslag: drie-beukige basilica, spitse ramen, ten hemel gerichte hoge gewelven en koorruimte. Aan het smaakvol evenwicht van deze kenmerken dankt de kerk van Nederasselt haar sfeer en rust.

Merkwaardig genoeg is het priesterkoor naar het noorden gericht en niet naar het oosten zoals gebruikelijk. Aan beide zijden van het koor bevinden zich de sacristieruimten. De toren waarin de hoofdingang tot de kerk bevindt wordt geflankeerd door een traptoren aan de westzijde en de doopkapel aan de oostkant.

Op 24 december 1890 werd in de nieuwe kerk de eerste H. Mis opgedragen.

Voor de inrichting van de kerk was nagenoeg geen geld. Met oude banken uit Beek en Donk, een noodpreekstoel en een kruisweg waren de eerste spullen voor de inrichting van het kerkgebouw. Het hoofdaltaar en de eikenhouten preekstoel  (die zijn niet meer aanwezig) werd geschonken door een familie.  De kruisweg, die door A. Barten is geschonken, werd gemaakt door Hugo Kohl uit Roermond in 1893. Kohl schilderde deze kruisweg op koperen platen. De 16 beelden die het schip van de kerk versieren zijn op doek geschilderd.

De gebrandschilderde ramen werden geleverd door F. Nicolas uit Roermond.

In 1901 volgden de beide zijaltaren, gewijd aan Maria en Jozef.

Ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van pastoor van Hooff, schonken de parochianen in 1898 de twee klokken van de kerk. Deze klokken waren afkomstig uit Aarle Rixtel.

Omdat er weinig geld was kreeg de kerk van Nederasselt een kelk van de oude parochie (de moederkerk van Overasselt), de andere kelk van de “vereniging van ’t Heilig Sacrament”.

Een oude remonstrans (ook gekregen) werd in 1902  vervangen door een nieuwe remonstrans geschonken aan de parochie door Johannes van Tienen. Pastoor van Hooff heeft zich er openlijk over beklaagd “zeer stiefmoederlijk  “ te zijn behandeld door de moederkerk van Overasselt  (verslag 1890-1891).