Vrijwilligers

Ons kapitaal
Een halve eeuw geleden werd het parochiële werk nog verricht door pastoor, kapelaan en kerkbestuur. Nu hebben we een pastoresteam dat volledig steunt op het parochiebestuur en een heel grote groep betrokken vrijwilligers.

Als het over kapitaal gaat, legt menigeen meteen de link met geld… Het kapitaal in onze parochie zijn de vrijwilligers. Zo’n 1000 parochianen zijn op enigerlei wijze actief in de Twaalf Apostelenparochie. Zij maken door hun belangrijke bijdrage alle activiteiten in de parochie mogelijk en bevorderen daarmee een goed leefklimaat in de verschillende geloofsgemeenschappen. Hun inzet is onontbeerlijk: zonder hen geen vitale parochie of vitale geloofsgemeenschap! Daarom zijn we blij met elke vrijwilliger! Maar wat hoort een vrijwilliger te weten? De vrijwilligersbrochure die hieronder te vinden is, gaat niet over specifieke vrijwilligersfuncties, maar over algemene zaken.
In parochie de Twaalf Apostelen is een groot aantal vrijwilligers actief, verdeeld over vele werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen contactpersoon. Indien u contact met één van hen wilt opnemen, kan dat via secretariaat@detwaalfapostelen.nl.

Motivatie
Een vrijwilliger aan wie je vraagt waarom hij of zij zich inzet voor de parochie, antwoordt nogal eens: “Ik voel me betrokken bij de parochie, we hebben plezier in wat we samen doen, we kunnen het goed met elkaar vinden …” In contact komen met mensen en zich daardoor verbonden weten met de parochie of geloofsgemeenschap, wordt ook als een belangrijke reden genoemd. Vrijwilligers zijn dus mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en die zich willen inzetten voor de medemens en de parochie.
Vergeleken met vroeger wil de vrijwilliger van vandaag meer weten waar hij aan toe is, wat zijn werkzaamheden zijn, met welke frequentie er een beroep op hem wordt gedaan en voor hoelang.

Organisatie parochie de Twaalf Apostelen
De pastores vormen onder leiding van de pastoor het pastoresteam, zij staan voor pastoraat, liturgie en catechese in de hele parochie. De pastoor is tevens voorzitter van het parochiebestuur; dat zorgt voor beheer en organisatie van de hele parochie. De commissies die rechtstreeks onder het pastoresteam of het parochiebestuur vallen, werken ook voor de hele parochie.
De parochie bestaat uit twaalf geloofsgemeenschappen: H. Georgius (Heumen), H. Antonius Abt (Overasselt), H. Antonius Abt (Nederasselt), H. Johannes de Doper (Balgoij), H. Jozef (Alverna), H. Antonius Abt (Wijchen), Emmanuel (Wijchen), H. Paschalis Baylon (Wijchen), H. Judocus (Hernen/Leur), H. Damianus (Niftrik), H. Victor (Batenburg) en H. Anna (Bergharen).
Elke geloofsgemeenschap heeft een contactraad, een eerst aanspreekbare pastor en een lid van het parochiebestuur met die geloofsgemeenschap als aandachtsveld. Het aanspreekpunt voor alle beleidszaken voor een bepaalde geloofsgemeenschap is de contactraad.
Parochiebreed komt elk halfjaar de apostelvergadering bijeen, waarin pastoresteam en parochiebestuur overleggen met alle contactraden. In het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen bevinden zich o.a. de parochiële administraties; de coördinator van het parochiecentrum is tevens secretaresse van het pastoresteam.
De meeste werkgroepen (commissies of beraden) kunnen worden benaderd via een contactpersoon, grotere werkgroepen (zoals koren) werken met een dagelijks bestuur. Elke vrijwilliger zal binnen zijn of haar werkgroep te maken hebben met die contactpersoon of dat dagelijks bestuur.

Vrijwilligers en werkgroepen
Op diverse gebieden maken we dankbaar gebruik van de capaciteiten van onze vrijwilligers. We noemen hier een aantal van die terreinen om u een idee te geven van hun werkzaamheden. Wilt u zich een goed beeld vormen van hun werk, dan kunt u de vrijwilligers ook altijd opzoeken tijdens hun bezigheden.
• Administratie en financiën
• Liturgie
• Onderhoud begraafplaatsen en kerkgroen
• Onderhoud gebouwen
• Pr en communicatie
• Voorbereiding bijzondere vieringen
• Overige werkgroepen
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich als vrijwilliger aanmelden, dan kan dat via de contactpersoon van de betreffende werkgroep of via het aanmeldformulier.
Via deze link vindt u de recente oproepen voor vrijwilligers.

Administratie en financiën
Zij die de administratie en de Actie Kerkbalans verzorgen voor de parochie.
Parochianen die elk jaar de informatie en de intekenkaart voor de Actie Kerkbalans bezorgen.
Parochianen die ondersteunend werk verrichten voor pastoor en bestuur.

Liturgie
Kosters, die de voorbereidingen treffen voor de vieringen.
Misdienaars, acolieten en lectoren, die actief zijn tijdens vieringen.
Koren, die de vieringen opluisteren.
Collectanten, die de financiële gaven tijdens de viering ophalen.
Personen die de bloemversieringen verzorgen.
De persoon die de gedachteniskruisjes voor de overledenen maakt.
Zij die zorgen voor de misintenties.
De werkgroepen die zich bezighouden met bijzondere vieringen (zie ook “Voorbereiding bijzondere vieringen”).

Onderhoud begraafplaatsen en kerkgroen
Parochianen die zorgdragen voor de begraafplaatsen.
Parochianen met groene handen, die het tuinonderhoud bij kerken en pastorie verzorgen.
Bouwers van de kerststallen.

Onderhoud gebouwen
Zij die het interieur van de kerk onderhouden en het koper poetsen.
Techneuten die allerlei hand- en spandiensten verlenen bij beheer en onderhoud van de gebouwen.
Zij die dagelijks zorgdragen voor de kapellen.

PR en Communicatie
De redactie en de techneuten die onze website vormgeven en beheren.
De redactie en allen die bijdragen aan de Apostelbode, en de parochianen die bij nacht en ontij de Apostelbode bezorgen.
Parochianen die het mogelijk maken dat op speciale momenten onze kerken open zijn voor het publiek.

Voorbereiding bijzondere vieringen
Ouders die samen met de pastoor in een werkgroep de E.H. Communie voorbereiden.
Ouders die samen met de pastoor in een werkgroep het Vormsel voorbereiden.
De avondwakegroep, die samen met de familie(s) de avondwake voorbereidt en erin voorgaat.

Uitgelicht

Aankomende vieringen

23 mei 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Mariaviering
24 mei 2024 om 09:30
Zuiderhoek | Wijchen
Woord- en Communieviering
25 mei 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Eucharistieviering
25 mei 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Eucharistieviering
26 mei 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Apostelen 2.0
Eucharistieviering
Familieviering
27 mei 2024 om 10:30
Woonlocatie De Weegbree
Mariaviering
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 17:30
Het Kompas | Wijchen
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
H. Jozefkerk | Alverna
Woord- en Communieviering
1 juni 2024 om 19:00
Sint-Joriskerk | Heumen
Eucharistieviering
1 juni 2024 om 19:00
Kapelberg | Bergharen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
Emmanuelkerk | Wijchen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 09:30
H. Damianuskerk | Niftrik
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Antonius Abtkerk | Overasselt
Eucharistieviering
2 juni 2024 om 11:00
H. Judocuskerk | Hernen
Woord- en Communieviering
2 juni 2024 om 14:00
H. Antonius Abtkerk | Wijchen
English Mass
7 juni 2024 om 10:00
H. Paschalis Baylonkerk | Woezik
Woord- en Communieviering
7 juni 2024 om 15:00
H. Antonius Abtkerk | Nederasselt
Marialof

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020