H. Judocus

De historie van de parochie van de H. Judocus vangt aan in 1398 als de 30 jaar eerder gebouwde kapel verheven wordt tot dorpskerk van Hernen. Hiermee werd Hernen een zelfstandige parochie, los van de oude moederkerk in Leur, en konden de bewoners hun eigen kerk bezoeken.

Deze kapel stond ook toen al tegenover het kasteel, en is dus een eeuwenoud, vertrouwd en monumentaal ensemble.

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk geconfisqueerd en kwam in handen van de protestanten. Maar aangezien de bewoners van Hernen katholiek bleven, werd de kerk honderden jaren lang nauwelijks gebruikt. De katholieken moesten onderduiken en konden voor hun geloofsbeleving, dankzij de katholiek gebleven kasteelvrouwe Maria van Wijhe, terecht in een schuilkerk in het kasteel.

Pas op 7 november 1800, tijdens de Bataafse Republiek, kregen de katholieken de kerk terug. Aangezien de kerk in Leur in handen bleef van de protestanten, werd de parochie van Hernen uitgebreid met het dorp Leur. Mede hierdoor en door de groei van de bevolking werd de kerk veel te klein en op 13 juli 1830 werd een verbouwde en vergrote kerk feestelijk ingewijd. Dit was op de feestdag van St. Donatus, die naast de H. Judocus de tweede patroonheilige van de kerk werd.

Aan het einde van de negentiende eeuw volgde na de herinvoering van de Bisschoppelijke Hiërarchie een groei van het zelfbewustzijn van de katholieken in Nederland. In Maas en Waal leidde dit onder andere tot de bouw van talloze kerken, om de oude middeleeuwse en te kleine kerken te vervangen. Zo ook in Hernen.

Een prachtige kerk in neo-romaanse stijl, met een sierlijke en al van verre zichtbare hoge toren, gebouwd naar een ontwerp van P. Stornebrink.

In 1893 werd de kerk feestelijk ingewijd.  En zo staat hij al 129 jaar lang als een baken van herkenning in het omringende polderlandschap. Uiteraard heeft een dergelijk monumentaal gebouw veel te lijden van de elementen en na verloop van een eeuw zijn de eerste ingrijpende restauraties verricht.  Zo is in 1990 de toren  gerestaureerd en in 2008 is de kerk zelf, mede door een aanzienlijke financiële inspanning van de Hernense bevolking grondig gerestaureerd. Het enige onderdeel dat momenteel nog op restauratie wacht is het monumentale orgel in de kerk.

In 1993 is het eeuwfeest uitbundig gevierd en is door de bevolking nog een prachtig cadeau aan de kerk geschonken in de vorm van 4 prachtig gebrandschilderde ramen,

en bij het 125-jarig jubileum is de kerk verder verfraaid met 2 grote glazen deuren tussen Mariakapel en kerk, waardoor het fraaie interieur van de kerk op ieder moment bewonderd kan worden.


Feestelijke lunch bij de oprijlaan van het kasteel na afloop van de viering.

Kortom, de kerk is altijd de omweg voor een bezoekje waard.

Adresgegevens:
H. Judocuskerk
Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen
Tel: (024) 6412627

Activiteiten

Extra informatie

Contact

De contactraad bestaat uit:
Piet van Uden (voorzitter)
Marijke Reijnen (secretaris)
Jos Brouns (penningmeester/kerkhofzaken)
Nelly Hendriks (pastoraat)
Piet Hendriks (bouwzaken)
Jack Steeghs (eerst aanspreekbare pastor)

De contactraad is te bereiken via email:
secretaris.contactraad.hjudocus@detwaalfapostelen.nl

Rütterorgel

Beste inwoners van Hernen en Leur,

Wellicht hebt u het al meegekregen, het monumentale orgel van Hernen is uit de kerk verwijderd om een grootschalige restauratie te ondergaan. Het orgel is gebouwd in 1856 door orgelbouwer Wilhelm Rütter uit Kevelaer en in 1893 geplaatst in de huidige H. Judocuskerk. Dit orgel is het enige Rütterorgel in Nederland dat nog op de plaats staat waarvoor het gemaakt is. Een uniek exemplaar dus en mede daarom een Rijksmonument en een stukje cultureel erfgoed. Het mag geen verbazing wekken dat na zoveel jaar, stof en ouderdomsinvloeden een negatieve uitwerking hebben gehad op het orgel. Daarom is door het parochiebestuur het besluit genomen tot de eerdergenoemde restauratie.

De totale kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn begroot op ruim € 276.000,-. Hiervoor hebben de rijksoverheid, via de Stichting Cultureel Erfgoed, en de provincie al een bijdrage toegezegd. Daarnaast zijn bij het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting tot behoud van het Nederlands orgel subsidieverzoeken gedaan. Om de bijdrage vanuit het parochiebestuur te ontlasten is er door de contactraad van de H. Judocus een crowdfundingactie opgestart. Wij willen u vragen om aan deze crowdfunding mee te doen met een financiële bijdrage om daarmee het laatste zetje te geven aan het welslagen van deze restauratie. Daarmee draagt u bij aan het behoud van een stukje cultureel erfgoed in uw eigen dorp.

De crowdfunding start op 15 oktober en duurt tot 20 november a.s. Via de volgende link kunt u de website voor de crowdfunding bereiken en uw bijdrage overmaken.
www.voordekunst.nl/projecten/15652
Op deze website kunt u een promotiefilmpje bekijken en nog wat meer informatie vin den over de restauratie en tevens over de zogenaamde tegenprestaties die als dank betuiging voor uw donatie worden gedaan.

Helpt u ook mee om dit fantastische instrument weer in volle glorie te laten klinken en erop te kunnen blijven musiceren bij vieringen en tijdens feestelijke concerten?
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

De H. Judocuskerk heeft een ANBI-status. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting. Van harte aanbevolen.

Werkgroepen

In onze geloofsgemeenschap zijn de volgende werkgroepen actief:

Liturgie en andere vieringen
Collectanten
Kosters
Lectoren
Misintenties
Overleggroep liturgie
Koor Voice
Parochieel zangkoor
Versiering kerk
Avondwake
Rouw
Vormsel en communiegroep

Gebouw en Begraafplaats
Interieurverzorging van de kerk
Mariakapel
Onderhoudsgroep begraafplaats
Surveillant kerk
Technische ondersteuning
Beeld en geluid
Historie van de kerk

PR en Communicatie
Communicatie
Parochieblad bezorgen
Redactie Apostelbode
Verwelkoming nieuwe parochianen

Kerstmis
Kerstgroep “Jos Minderhout”
Kerststalgroep
Kerstvieringgroep

Overige werkgroepen
Communiebezorging “de Hagert”
Ziekenbezoekgroep
Missie en ontwikkeling
Contactraad

Dit zijn de werkgroepen waarvan de vrijwilligers samen een belangrijke bijdrage leveren voor de wekelijkse vieringen en andere activiteiten in onze geloofsgemeenschap en zorgen dat de kerk en het kerkhof goed onderhouden worden. Deze betrokkenheid is van vitaal belang!

Wilt u zich ook in zetten voor onze geloofsgemeenschap en vrijwilliger worden in een van onze werkgroepen, u bent van harte welkom!
Voor informatie kunt u zich melden bij een van de leden van de contactraad of via email: secretaris.contactraad.hjudocus@detwaalfapostelen.nl.

Onze trots

De geloofsgemeenschap van Hernen-Leur laat zich goed kennen vanuit meerdere activiteiten die zomaar vanuit de praktijk ontstaan. Enkele voorbeelden van ‘onze trots!’:

Mariakapel
Trots zijn we in Hernen op de Mariakapel. Op de wijze waarop ze wordt onderhouden, dagelijks wordt geopend en gesloten, op het intentieboek dat veelvuldig wordt benut door de vele recreanten die het dorp passeren. Tijdens de Walk of Wisdom, de Kapellentocht, de Hernense Stratenmarkt of een van de vele andere activiteiten waarbij de kerk het middelpunt van aandacht kan zijn.

Restauratie kerkhofmuur
Als er groot onderhoud plaats mag vinden zijn er in Hernen-Leur altijd initiatiefnemers en vele meehelpende handen per direct paraat om zelfs een grote klus, zoals de restauratie van de kerkhofmuur, op een professionele manier ter hand te nemen.

Gezinskerstviering
Zoals in meerdere dorpen is het voortbestaan van menig werkgroep niet langer vanzelfsprekend. Maar als de dienstdoende pastor navraagt bij enkele voormalige leden van de gezinsvieringenwerkgroep komt er jaarlijks ‘gewoon’ een uitgebreide gezinskerstviering met inbreng van velen.