IMG_3838_raw

Onze Frits tot priester gewijd…

De wijding van een priester is in onze tijd van leven een zeldzaamheid geworden, maar wel een met uitstraling naar de hele samenleving. Zaterdag 25 mei is transeunt diaken Frits Hendriks in de Sint-Jan tot priester gewijd. Bisschop de Korte in zijn openingswoord: ‘Dat jij een gelukkig mens mag zijn Frits, want alleen een gelukkig priester kan iets betekenen voor anderen.’


Foto’s: Wim Koopman – meer foto’s te bekijken via: iMoose

Een dag later, op zondag 26 mei, is ‘onze Frits’ de hoofdcelebrant in een druk bezochte en bijzonder feestelijke eucharistieviering in de Antonius Abt Wijchen, met samenzang ondersteund door het familiekoor.
Als priester te midden van een pastoraal team in één grote parochie De Twaalf Apostelen, die zich uitspreidt over vier wijken in Wijchen en acht omringende kerkdorpen, zegt Frits in zijn overweging: ’We ontmoeten God in drie personen. We ontmoeten God niet een klein stukje maar helemaal. De Vader, de Zoon en Heilige Geest zijn helemaal God en helemaal zichzelf. En dat straalt af op ons, hoe eigen een ieder van ons ook mag zijn.’ Om te ontdekken hoe dit voor een ieder concreet zit zendt de nieuwe priester de honderden aanwezigen met een drievuldige opdracht naar de pastorietuin: ‘Spreek een bekende, iemand die je nog niet kent en iemand die je normaal gesproken liever ontloopt’. De ingeschonken Koffie, thee, drankjes en de gedeelde hapjes voeden de inwendige gemeenschap. De ongedwongen ontmoetingen met inbreng van het gezins- en tienerprogramma Apostelen 2.0 blijken een warme getuige van het parochiemotto: ‘samen het verhaal van God en mensen ontdekken’.

De viering is terug te kijken via deze link.

voor en achteromslag 13092023

Zojuist verschenen: ‘Niet-zichtbare noodzaak’, zelfhulpboek door en voor boeren

Vorige week verscheen de verhalenbundel ‘Niet-zichtbare noodzaak’ – een doorgeefbundel door en voor boeren en tuinders.

Zomer 2020 ben ik benaderd door Jean Phagoe uit Nijmegen. Zij is ruraal ontwikkelingssocioloog en begaan met boeren. Ik heb haar geholpen om aan boeren te komen die bereid zijn om vrijmoedig en diepgaand te vertellen van hun leven en werken. Het resultaat is er nu, in de vorm van een verhalenbundel door en voor boeren. In dit boek vertellen mensen die vanuit hun ambt dichtbij de schepping staan openhartig over de vreugde die ze beleven, maar ook over de worstelingen, over het leven zoals het zich aandient. De geloofsdimensie speelt bij meerderen een rol maar is niet de belangrijkste beweegreden van samensteller en interviewer Phagoe.

Verder lezen…

231104-IMG_20231104_113208

Frits Hendriks gewijd tot transeunt diaken

Met een grote delegatie was onze parochie vandaag, zaterdag 4 november 2023, vertegenwoordigd op een bijzondere wijdingsplechtigheid in de St. Jan van ’s-Hertogenbosch: onze pastoraal werker Frits Hendriks is, in afwachting van zijn priesterwijding op 25 mei volgend jaar, door Mgr. De Korte tot transeunt diaken gewijd. Diaken Erik Buster werd tot priester gewijd. Het is een voorrecht wanneer mensen zich melden om zich oprecht in te willen zetten voor de goede werken van de levende Heer. Dat geldt in onze kerk in het bijzonder voor de gewijde ambten. Frits en Erik, ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Veel zegen voor jullie goede werken!

Pastorale team, Parochie De Twaalf Apostelen.

Rütterorgel H. Judocuskerk Hernen

Crowdfunding Rütterorgel van start

Beste inwoners van Hernen en Leur,

Wellicht hebt u het al meegekregen, het monumentale orgel van Hernen is uit de kerk verwijderd om een grootschalige restauratie te ondergaan. Het orgel is gebouwd in 1856 door orgelbouwer Wilhelm Rütter uit Kevelaer en in 1893 geplaatst in de huidige H. Judocuskerk. Dit orgel is het enige Rütterorgel in Nederland dat nog op de plaats staat waarvoor het gemaakt is. Een uniek exemplaar dus en mede daarom een Rijksmonument en een stukje cultureel erfgoed. Het mag geen verbazing wekken dat na zoveel jaar, stof en ouderdomsinvloeden een negatieve uitwerking hebben gehad op het orgel. Daarom is door het parochiebestuur het besluit genomen tot de eerdergenoemde restauratie.

De totale kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn begroot op ruim € 276.000,-. Hiervoor hebben de rijksoverheid, via de Stichting Cultureel Erfgoed, en de provincie al een bijdrage toegezegd. Daarnaast zijn bij het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting tot behoud van het Nederlands orgel subsidieverzoeken gedaan. Om de bijdrage vanuit het parochiebestuur te ontlasten is er door de contactraad van de H. Judocus een crowdfundingactie opgestart. Wij willen u vragen om aan deze crowdfunding mee te doen met een financiële bijdrage om daarmee het laatste zetje te geven aan het welslagen van deze restauratie. Daarmee draagt u bij aan het behoud van een stukje cultureel erfgoed in uw eigen dorp.

De crowdfunding start op 15 oktober en duurt tot 20 november a.s. Via de volgende link kunt u de website voor de crowdfunding bereiken en uw bijdrage overmaken.
www.voordekunst.nl/projecten/15652
Op deze website kunt u een promotiefilmpje bekijken en nog wat meer informatie vin den over de restauratie en tevens over de zogenaamde tegenprestaties die als dank betuiging voor uw donatie worden gedaan.

Helpt u ook mee om dit fantastische instrument weer in volle glorie te laten klinken en erop te kunnen blijven musiceren bij vieringen en tijdens feestelijke concerten?
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

De H. Judocuskerk heeft een ANBI-status. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting. Van harte aanbevolen.

basiliek_kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer

Dit jaar gaan we weer ter bedevaart naar Kevelaer en wel op 2 september! Om een bedevaart te kunnen organiseren met de voor de pelgrims en broederschap gebruikelijke elementen, is dit jaar samenwerking gezocht en gevonden bij de bedevaart vanuit Ravenstein, Oss, Uden en Veghel. Hierdoor zijn we verzekerd van een mooie volle basiliek. De opstapplaats zal dit jaar alleen zijn bij de Antonius Abtkerk te Wijchen en opgeven kan persoonlijk (zie schema hieronder) of telefonisch bij Henk van der Wielen: 06-22541269.

De bijdrage voor de bus en organisatie is als vanouds nog steeds € 25.00.

Opgave na de viering:

Heumen: zaterdag 05 augustus

Kapelberg: zaterdag 12 augustus
Paschalis: zondag 13 augustus
Batenburg: zondag 13 augustus
Nederasselt: zondag 13 augustus
Overasselt: zondag 13 augustus

Niftrik: zaterdag 19 augustus
Emmanuel: zondag 20 augustus
Alverna: zondag 20 augustus
Antonius Abt Wijchen: zondag 20 augustus
Balgoij: zondag 20 augustus
Hernen: zondag 20 augustus

2021_Jack_Steeghs

Pastorale Team

Om pastoor Martin Claes organisatorisch te ontlasten, is pastor Jack Steeghs aangesteld als teamleider binnen het pastoresteam.
Tevens is hij op het parochiecentrum aanspreekpunt voor praktische zaken.

Bijbeldelen_2023

Bijbeldelen: samen verder op weg met woorden van leven

Het digitale aanbod ‘Bijbeldelen’ is een van de vruchten die is ontstaan in de coronaperiode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het binnen de oecumene aan. Dit keer komen we wekelijks samen op woensdagavond in de veertigdagentijd. Aan de hand van één van de Bijbellezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken. Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú.

Voor de gesprekken maken we gebruik van Teams. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen.

Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer: info@detwaalfapostelen.nl

Vasten 2023

  1. De eerste keer op donderdag vanwege Aswoensdag: donderdag 23 februari, 19.30 – 20.30 uur
  2. Woensdag 1 maart, 19.30 – 20.30 uur
  3. Woensdag 8 maart, 19.30 – 20.30 uur
  4. Woensdag 15 maart, 19.30 – 20.30 uur
  5. Woensdag 22 maart, 19.30 – 20.30 uur
  6. Woensdag 29 maart, 19.30 – 20.30 uur
  7. Woensdag 5 april, 19.30 – 20.30 uur

Pastorale team parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020