Beste inwoners van Hernen en Leur,

Wellicht hebt u het al meegekregen, het monumentale orgel van Hernen is uit de kerk verwijderd om een grootschalige restauratie te ondergaan. Het orgel is gebouwd in 1856 door orgelbouwer Wilhelm Rütter uit Kevelaer en in 1893 geplaatst in de huidige H. Judocuskerk. Dit orgel is het enige Rütterorgel in Nederland dat nog op de plaats staat waarvoor het gemaakt is. Een uniek exemplaar dus en mede daarom een Rijksmonument en een stukje cultureel erfgoed. Het mag geen verbazing wekken dat na zoveel jaar, stof en ouderdomsinvloeden een negatieve uitwerking hebben gehad op het orgel. Daarom is door het parochiebestuur het besluit genomen tot de eerdergenoemde restauratie.

De totale kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn begroot op ruim € 276.000,-. Hiervoor hebben de rijksoverheid, via de Stichting Cultureel Erfgoed, en de provincie al een bijdrage toegezegd. Daarnaast zijn bij het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting tot behoud van het Nederlands orgel subsidieverzoeken gedaan. Om de bijdrage vanuit het parochiebestuur te ontlasten is er door de contactraad van de H. Judocus een crowdfundingactie opgestart. Wij willen u vragen om aan deze crowdfunding mee te doen met een financiële bijdrage om daarmee het laatste zetje te geven aan het welslagen van deze restauratie. Daarmee draagt u bij aan het behoud van een stukje cultureel erfgoed in uw eigen dorp.

De crowdfunding start op 15 oktober en duurt tot 20 november a.s. Via de volgende link kunt u de website voor de crowdfunding bereiken en uw bijdrage overmaken.
www.voordekunst.nl/projecten/15652
Op deze website kunt u een promotiefilmpje bekijken en nog wat meer informatie vin den over de restauratie en tevens over de zogenaamde tegenprestaties die als dank betuiging voor uw donatie worden gedaan.

Helpt u ook mee om dit fantastische instrument weer in volle glorie te laten klinken en erop te kunnen blijven musiceren bij vieringen en tijdens feestelijke concerten?
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

De H. Judocuskerk heeft een ANBI-status. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting. Van harte aanbevolen.