bidden onderweg

Bijbeldelen in de veertigdagentijd

Samen met collega Frits Hendriks heb ik de afgelopen veertigdagentijd weer afwisselend een avond ‘bijbeldelen’ mogen begeleiden. Wekelijks zijn we als groep op woensdagavond online vanuit huis samengekomen om de Bijbellezing van de aanstaande zondag te lezen.

Het is opvallend en inspirerend om samen te ontdekken wat voor diverse zaken een Bijbelse tekst eenieder van ons te zeggen heeft. Of de groep nu de ene keer wat kleiner was of juist een andere keer iets groter toch blijken er altijd weer nieuwe elementen naar boven te komen om samen over te spreken.

Mocht u in de toekomst ook interesse hebben in deze of een vergelijkbare activiteit? Geef het even door aan het secretariaat via: secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl dan benaderen wij u wanneer er weer dergelijke activiteiten georganiseerd worden.

Hebt u voor dit moment behoefte aan meer dagelijkse Bijbelse inspiratie? Dan kan ik de dagelijkse podcast ‘Bidden Onderweg’ van de paters jezuïeten van harte aanbevelen. Waar u ook bent; in de trein, de auto of gewoon thuis kunt u in ongeveer tien minuten luisteren naar de lezing van de dag, begeleidt met meditatieve vragen en omlijst met muziek. Gewoon gratis te beluisteren via de website: www.biddenonderweg.org of via de bekende podcastapps zoals bijvoorbeeld Spotify. Doe er uw voordeel mee!

Ramon Roks

passion kruis 2023

Passion Wijchen 2023

Na de opening van het Passionkruis op 18 maart kon men tot en met tweede Paasdag bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. Iedereen was welkom om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het eigen leven en in de wereld. Wellicht vanwege de weersomstandigheden is hier minder gebruik van gemaakt dan afgelopen jaren. Echter zijn er toch weer een heel aantal kaarsen aangestoken en wensen in zelfs diverse talen achtergelaten bij het kruis.

Op witte donderdag zijn we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk in Wijchen naar de Schakel gelopen om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Diverse Christenen en andere mensen uit Wijchen die zich verenigen rondom het kruist blijft een unieke gelegenheid in de Goede Week. Tijdens de tocht hebben we het grotendeels droog gehouden tot vlak voor de Schakel. Onder de goede zorgen van de vrijwilligers van de Schakel en met prachtige technische ondersteuning hebben we als gezelschap kunnen genieten van The Passion 2023. Een vertelling waarin dat verhaal dat voor ons als gelovigen zo dierbaar is tastbaarder wordt gemaakt voor het leven van alledag. Als oecumenisch gezelschap een bijzonder begin van de dagen richting Pasen.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten en ook van betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen. Wat ons betreft zetten we deze samenwerking voort en breiden we deze in de toekomst uit, het verhaal gaat immers verder…

Ramon Roks

Passion kruis

Opening van het Passion kruis

Afgelopen zaterdag 18 maart werd in de parochietuin van de Antonius Abt kerk in Wijchen met een oecumenische viering het Passion kruis geopend. Uit elk van de drie samenwerkende kerken ging iemand daarin voor: Dick Sonneveld vanuit de protestantse gemeente Rivierenland Oost, Lize Kraaijenbrink vanuit de evangelische gemeente Parousia en Ramon Roks vanuit Parochie De Twaalf Apostelen. Het geheel werd muzikaal ondersteund door André Haverkort op piano, Jos Nas op gitaar en een gelegenheidskoortje.

Na wat angstvallige regendruppels hebben we onder de stralende zon samen kunnen vieren rondom het thema: ‘Welkom aan tafel’. We hebben stil gestaan bij het aan tafel gaan met vriend en vreemde, het aan tafel gaan met anderen zoals Jezus deed en het belang van samen één zijn als teken voor iedereen.

Behalve gebeden, gezang, lezing en overweging was er ook een moment de gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken bij het kruis om zo even stil te staan bij hetgeen leeft in henzelf.

Na afloop hebben we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers nog ontmoet in de parochietuin.

Het voelt goed om als verschillende Wijchense kerken samen te komen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en van betekenis te willen zijn voor de mensen in Wijchen.

Tot en met tweede paasdag kan men bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ontmoeten. We geven iedereen de gelegenheid om stil te staan bij verdriet, lijden, hoop, verwachting en nieuw leven in het leven en in de wereld.

Op witte donderdag lopen we na de viering met het kruis van de Antonius Abtkerk naar de Schakel om vervolgens samen naar The Passion te kijken. Van harte welkom om daarbij aan te sluiten.

Ramon Roks

Bijbeldelen_2023

Bijbeldelen: samen verder op weg met woorden van leven

Het digitale aanbod ‘Bijbeldelen’ is een van de vruchten die is ontstaan in de coronaperiode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het binnen de oecumene aan. Dit keer komen we wekelijks samen op woensdagavond in de veertigdagentijd. Aan de hand van één van de Bijbellezingen van het navolgende weekend gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken. Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú.

Voor de gesprekken maken we gebruik van Teams. Het is handig om deze app op je computer of tablet te installeren, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen.

Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer: info@detwaalfapostelen.nl

Vasten 2023

  1. De eerste keer op donderdag vanwege Aswoensdag: donderdag 23 februari, 19.30 – 20.30 uur
  2. Woensdag 1 maart, 19.30 – 20.30 uur
  3. Woensdag 8 maart, 19.30 – 20.30 uur
  4. Woensdag 15 maart, 19.30 – 20.30 uur
  5. Woensdag 22 maart, 19.30 – 20.30 uur
  6. Woensdag 29 maart, 19.30 – 20.30 uur
  7. Woensdag 5 april, 19.30 – 20.30 uur

Pastorale team parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

paus benedictus

Emeritus-paus Benedictus: een monumentaal theoloog en kerkelijk stuurman in beweeglijke tijden

Precies op de laatste dag van het kalenderjaar 2022 overleed emeritus-paus Benedictus XVI. Velen hebben zijn uitvaart gezien via televisie. Commentatoren hebben in de media hun licht laten schijnen op zijn pontificaat, zijn leiderschap van de RK Kerk, de wijze waarop hij zijn taak als eindverantwoordelijke voor de richting van  de theologie van de RK Kerk (leider van de Vaticaanse Congregatie voor de geloofsleer) vormgaf, zijn verrassende stap om in 2013 terug te treden, en veel minder: zijn bijdrage aan de theologie.

Dat het laatste – zijn bijdrage aan de theologie – in de commentaren minder uit de verf kwam, is niet vreemd. Kardinaal Joseph Ratzinger schreef talloze boeken, artikelen en gaf als professor Ratzinger ontelbaar veel lezingen en colleges. Hij heeft een flinke groep promovendi naar het doctoraat begeleid. Het is niet gemakkelijk om een oordeel, laat staan evenwichtig oordeel te geven over het theologisch monument dat hij heeft achtergelaten en over zijn pontificaat. Daarbij komt, dat hij als persoon onmiskenbaar ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Professor Ratzinger schreef anders dan de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer die hij gedurende bijna 25 jaar was. En ook Paus Benedictus XVI koos zijn woorden als hoogste kerkelijke bestuurder in de periode tussen 2005 en 2013 in andere omstandigheden, dan in zijn tijd als bisschop in München-Freising.

Ondanks die verscheidenheid in taken en omstandigheden, waren er een aantal opvallende rode draden in zijn werk. Zo maakte Joseph Ratzinger zich geregeld zorgen over het relativisme waarin religies, levensbeschouwingen en politieke opvattingen als gelijkwaardig naast elkaar worden beoordeeld en verschillen naar zijn oordeel onvoldoende bespreekbaar waren. Joseph Ratzinger had het theologische begrip ‘waarheid’ hoog in het vaandel en verbond die waarheid met de door de RK Kerk traditioneel geleerde Weg van Christus. Als theoloog was hij een voorstander van tekst-onderzoek van de Bijbel, maar uitte ook zijn bekommernissen: dat het gedetailleerde historische onderzoek mogelijk het zicht op de wijze waarop ‘de persoon van Jezus echt alle bestaande categorieën doorbrak en alleen vanuit Gods mysterie te begrijpen was’ ontnam. (Ratzinger, Jezus van Nazareth, deel 1, p. 18-19) Hierin zag hij redenen om zijn driedelige serie over de persoon van Jezus te schrijven, met daarin zijn persoonlijke beargumenteerde visie op Jezus van Nazareth.

In onze parochie hebben we met belangstellenden enkele delen uit deze serie gelezen en besproken. Het was lectuur die wel iets van ons vroeg, maar ook vruchtbare gesprekken opleverden. Daarnaast hebben we de encycliek Caritas in veritate, Liefde in Waarheid (2009) samen gelezen. Hierin schetste paus Benedictus XVI o.a. zijn visie op een christelijk humanisme. Paus Benedictus verstaat hieronder naastenliefde die zijn grond vindt in menselijke dialoog met de logos: het goddelijk Woord dat de Weg en de Waarheid van Christus is, en dat blijft spreken in de tijd en vanuit die basishouding gemeenschap sticht.

Het is niet eenvoudig om een evenwichtig perspectief te schetsen op deze paus en geleerde die inderdaad een theoloog van groot formaat was. Naast bewondering, kreeg hij ook kritiek op zijn bestuurlijke kwaliteiten, o.a. om problemen rondom misbruik aan te pakken en in zijn verzoenende omgang met enkele behoudende groeperingen die zeer bedenkelijke politieke denkbeelden bleken te ventileren, die hij zelf overigens uitdrukkelijk niet deelde en nooit heeft geuit. De tijd zal het ons moeten leren. Naar zijn eigen wens was zijn uitvaart ‘sober en plechtig’ en volgde dezelfde liturgische teksten als voor iedere andere gelovige in de RK kerk beschikbaar zijn. In die zin was zijn uitvaart persoonlijk -onpersoonlijk en maakte duidelijk wie hij was: een monumentaal theoloog en kerkelijk stuurman in beweeglijke tijden.

Martin Claes

Paus Benedictus XVI

Gedachten van bisschop De Korte bij het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI

Broeders en zusters,

Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van onze emeritus paus uitermate kwetsbaar was. Vandaag, op de laatste dag van het jaar, is hij gestorven. Het is veel te vroeg om te kunnen oordelen over de betekenis van deze theoloog en paus voor het leven van de Kerk. Graag deel ik met u mijn gedachten over de gestorven emeritus paus. Alles voorlopig en fragmentarisch.

Joseph Ratzinger was een intelligent mens en had een rijke kerkelijke loopbaan. Hij werd priester, docent, professor, bisschop en medewerker van de curie in Rome. Als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was hij een van de meest naaste adviseurs van paus Johannes Paulus II. In 2005 mocht hij deze paus opvolgen. Dat was zeker geen gemakkelijke opdracht, juist ook omdat de overleden paus in katholiek kring groot aanzien genoot.

Erudiet geleerde
Joseph Ratzinger was een bekwame theoloog. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962- 1965) was hij een belangrijk adviseur van de bisschoppen. Hij steunde de vernieuwingen van het Concilie. Maar de snelle ontkerkelijking in het westen sinds de zestiger jaren maakte hem verontrust. Hij werd theologisch voorzichtig; anderen zullen zeggen behoudend. Maar hij bleef de vernieuwingen van het concilie ondersteunen.

Als paus heeft hij het belang van de christelijke wortels van de westerse cultuur benadrukt. In de lijn van het concilie bleef hij zich inzetten voor de oecumene en de interreligieuze dialoog. Ik noem de ontmoeting met religieuze leiders uit de gehele wereld in Assisi. Overigens een project dat zijn voorganger was begonnen. Bekend is ook zijn dialoog met de ongelovige filosoof en socioloog Jürgen Habermas. Hij riep katholieken op de dialoog met de huidige cultuur niet te mijden.

Met de encycliek Caritas in Veritate (2009) actualiseerde hij het katholieke denken over de rechtvaardige samenleving. Als theoloog, kardinaal en paus heeft hij talloze studies geschreven. Veel aandacht kregen de boeken over de persoon van Christus. Juist ook in de protestantse wereld hebben deze boeken veel positieve reacties opgeroepen. Voor paus Benedictus stond de vraag centraal hoe de Kerk op een aansprekende wijze over Gods openbaring in Christus kan spreken in een tijd van ontkerkelijking en secularisatie.

Liturgie als feest van de verzoening
Paus Benedictus heeft veel nagedacht en geschreven over de liturgie. Zijn benadering is principieel heilshistorisch en dus nauw verweven met het geloof en de liturgie van Israël als het volk van Gods eerste liefde. De eredienst van de Tempel in Jeruzalem is in het vernieuwde verbond naar Christus overgegaan. Hij heeft met zijn levensoffer op het kruis verzoening gerealiseerd. Met de opstanding van de gekruisigde Christus wordt de nieuwe tempel opgericht. Door het doopsel worden de gelovigen in de Kerk als het lichaam van Christus ingelijfd. Iedere Eucharistie wordt het liefdesoffer van de Heer tegenwoordig gesteld. Iedere Eucharistie vormt daarmee het feest van de verzoening waarin Christus de gelovigen laat delen. Daar gaat het om als wij spreken over de actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie. Paus Benedictus maakte zich zorgen dat deze noties bij een deel van het kerkvolk verloren waren gegaan.

Persoonlijke herinneringen
Paus Benedictus benoemde mij in 2008 tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Ik heb hem enkele keren mogen ontmoeten. Tijdens een bedevaart met jongeren uit het bisdom van het Noorden was hij zichtbaar blij met deze jonge mensen als de toekomst van de Kerk. Als kardinaal mocht ik hem in Rome ook eens spreken. Hij kwam over als een vriendelijk mens die zacht sprak. Hij liep in een eenvoudige priestertoog en viel op door zijn grote geleerdheid. Ingewikkelde theologische kwesties kon hij helder verwoorden.

Seksueel misbruik en aftreden
Over zijn opstelling rond het seksueel misbruik binnen onze Kerk worden er nog steeds vragen gesteld. Het belang van de goede naam van de Kerk was lange tijd belangrijker dan de solidariteit met de slachtoffers. Dat gold helaas voor de meeste bisschoppen, ook in Nederland. Het lijkt dat ook paus Benedictus te laat de knop heeft omgezet en te laat koos om recht te doen aan de slachtoffers. In 2013 was duidelijk dat zijn gezondheid kwetsbaar was geworden. Volkomen onverwacht trad hij terug uit zijn ambt. Hij maakte dat bekend tijdens een toespraak in het Latijn. De schandalen rond de Vatileaks kunnen daarbij een rol hebben gespeeld. Maar andere waarnemers wijzen op de Wereldjongerendagen die in de zomer van 2013 in Brazilië werden gehouden. De paus zag dat zijn gezondheid deze vermoeiende reis niet meer toeliet.

Wij gedenken paus Benedictus in dankbaarheid. Deze opvolger van Petrus wilde dienaar zijn van de dienaren Gods en een getuige van Gods onvoorwaardelijke liefde in Jezus Christus. Wij bidden dat hij nu is thuisgekomen bij zijn Heer de hij altijd heeft willen dienen.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch

“Een eminent geleerde en getuige van Christus.” – Bisdom van ‘s-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)

Requiem
Onze bisschop, dr. Gerard de Korte zal op donderdagochtend om 8.30 uur de requiemmis vieren voor de overleden emeritus paus Benedictus in de kathedrale basiliek van St. Jan evangelist in de ’s-Hertogenbosch.

Zie ook de reactie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

Emeritus paus Benedictus XVI overleden: ‘Een echte man Gods is van ons heen gegaan’

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Gebedsintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020