Featured Image

Vrijwilligerswerk voor Oekraïne

Ondersteuner gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen

Wil jij je inzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne? Meld je dan nu aan als vrijwilliger! Wij zoeken vrijwilligers die gastgezinnen kunnen ondersteunen.

Wat is je rol?

Je ondersteunt gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit doe je samen met een andere vrijwilliger. Je bent vraagbaak voor allerlei praktische zaken waar gastgezinnen tegenaan lopen en waar zij hulp bij kunnen gebruiken (administratieve zaken, dagelijks leven, de situatie in Oekraïne, etc). Je wordt ondersteund door een vrijwilligerscoördinator van het Leger des Heils en je ontvangt relevante trainingen. Je werkt samen met Takecarebnb, het Rode Kruis en/of  Vluchtelingenwerk die ook ondersteuning bieden aan de vluchtelingen. Na je eerste bezoek heb je vooral contact met de gastgezinnen via telefoon, mail of app. Je hebt een rol als ondersteuner, niet als hulpverlener.

Aanmelden

Wil je je aanmelden als gastgezin-ondersteuner? Klik hier voor meer informatie én meld je aan!

Featured Image

Vastenactie 2022

Dit jaar wordt de Vastenactie gehouden voor de inrichting van het gezondheidscentrum in Bonomo (Kameroen). Dit gezondheidscentrum zal bijdragen aan prenatale en verloskundige zorg, vaccinatieprogramma ’s, het malaria project en tandheelkundige zorg. De bouw van het gezondheidscentrum is in juni 2021 van start gegaan en staat bij het Casey ’s Home in Bomono. Dit gezondheidscentrum moet in het jaar 2022 ingericht gaan worden.

De parochiële werkgroep Vastenactie heeft besloten voor het jaar 2022 mee te werken aan dit project. Inmiddels heeft de Bisschoppelijke Vastenactie dit project goedgekeurd. Aan ons wordt een bijdrage van € 19.850,00 gevraagd. Om dit bedrag bijeen te krijgen zal van 3 april tot en met 24 april 2022 worden gecollecteerd.

Evenals voorgaande jaren zal het niet mogelijk zijn dat er in alle wijken / dorpen een huis-aan-huis-collecte gehouden kan worden, omdat er niet voldoende collectanten zijn. Indien er bij u niemand aan de deur komt, vragen wij u om uw bijdrage ten behoeve van de Vastenactie mee naar de kerk te brengen en deze te deponeren in de daarvoor bestemde collectebus. Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks storten op de bankrekening van de Vastenactie; IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van project nr. 401862.

Wij doen een dringend beroep aan eenieder om mee te doen. Wanneer het bedrag niet volledig bijeenkomt, kan een gedeelte niet ingericht worden. Dat kunnen wij ons niet permitteren.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
de parochiële werkgroep Vastenactie.

 

Featured Image

Apostelen 2.0: ‘Zieke, sta op en ga!’


In de Andreasgroep van Apostelen 2.0 wordt deze ochtend het verhaal van de verlamde man verteld en gespeeld (Marcus 2).

Het is zo druk in Kafarnaüm dat vier mensen de moeite nemen om de verlamde door een gat in het platte dak bij Jezus te brengen. Een verhaal over geloof, vertrouwen, ziek zijn en genezen (willen) worden: over de draagkracht van een gemeenschap.

Team Apostelen 2.0

Featured Image

Pastorale column | Tijd om te horen, te zien, en te vertrouwen

Tijd om te horen, te zien, en te vertrouwen

Als het er om gaat duidelijk te maken dat we iets begrijpen, gebruiken we vaak beelden die nauw verbonden zijn met onze zintuigen. We worden geactiveerd door iets wat we horen. We zien hoe de wereld er volgens ons uit zou moeten zien. We vertrouwen erop dat anderen bij dezelfde soort geluiden de oren spitsen en hopen dat zij zien wat wij zien: het moet anders; een nieuwe tijd breekt aan!

Helaas blijkt de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. Soms is ons gehoor minder nauwkeurig omdat er allerlei bijgeluiden zijn die afleiden van wat aanvankelijk onze aandacht vroeg. Soms is de ene persoon één en al aandacht bij bepaalde geluiden, en reageren anderen nauwelijks of onverschillig. Als het om ‘zien hoe de toekomst er uit zal moeten zien’ gaat, zijn er geregeld luidruchtige profeten in media en politiek die vooral snelle oplossingen in het vizier willen hebben. Als het om een scherpe blik gaat, blijken soms mensen uit onverwachte hoek bijzonder getalenteerd te zijn. Maar als het om vertrouwen gaat, blijkt geregeld dat zowel scherpe zieners als fijngevoelige toehoorders met lege handen kunnen staan.

Vertrouwen moet groeien en kan niet worden gekocht of afgedwongen. Vertrouwen kan wel worden ondersteund door te horen en te zien. Maar wat, als anderen andere geluiden horen dan jezelf, of zaken anders zien? Is het mogelijk om te vertrouwen op de oren en de ogen van anderen? Het zou ons in ieder geval zeer afhankelijk maken van de goede wil van anderen. Dat soort afhankelijkheid maakt ons onzeker. Is het dan een idee om toch maar ‘ieder voor zich’ de ideale wereld te dromen en het daarbij te laten?

Bekende beelden uit het evangelie, zoals ‘de andere wang’, de barmhartige Samaritaan, het zachte juk en de lichte last, sturen de richting van onze verbeelding over de nieuwe wereld die er zal komen: geen onnodige afstand en mensen die elkaars visioenen respecteren. De hoofdfiguur van onze evangelisten, Jezus van Nazareth, vraagt nogal wat van zijn volgelingen. Geen wonder dus, dat er geregeld misverstanden zijn over zijn woorden en zijn daden. Echter, Hij lijkt vooral oog en oor te willen hebben voor vertrouwen dat maar in kleine beetjes kan worden waargenomen en gewaardeerd.

In de afgelopen twee jaren is veel van ons leven veranderd, en is ons vertrouwen op de proef gesteld. Afhankelijk van hoe we in onze samenleving zijn ingebed, luisteren we naar de tekenen van de tijd die onze aandacht vragen: klimaat, rechtvaardigheid en vrede, maar ook de tekenen van hoop of wanhoop die er zijn rondom ons eigen persoonlijke leven in de toekomst. Kunnen we van anderen verwachten dat zij precies zo gaan horen, zien en vertrouwen als wijzelf zien? Of lijkt het visioen van Jezus over ‘de andere wang’, de barmhartige Samaritaan een zware last te kunnen worden in een samenleving die om controle en protocollen vraagt?

Het is duidelijk dat de held uit onze evangeliën geen eenvoudige boodschap geeft om te verkondigen. Een gemakkelijke reis wordt dan ook niet gegarandeerd: zijn apostelen kregen geen extra schoeisel of geld mee voor onderweg en werden gewaarschuwd te zijn gezonden ‘als lammeren onder wolven’. Wel hebben we de naam meegekregen van Wie ons het leven heeft gegeven en in de wereld heeft gezonden: God zelf die ons bestaan met de leven-gevende Geest bijstaat en zegent in het doopsel dat door velen van ons aan het begin van ons leven is ontvangen.

Tijd dus om die leven-gevende Geest weer wat meer ruimte te geven en oog te hebben voor de activiteit van die Geest in onze wereld en parochie. Horen, zien en vertrouwen.

Martin Claes.

Featured Image

Synodaal proces in de R.-K. Kerk

Synodaal proces in de R.-K. Kerk: Parochie De Twaalf Apostelen is benieuwd naar u!
Momenteel wordt er in vele bisdommen een peiling gedaan, om de stem van zoveel mogelijk mensen van goede wil te kunnen horen. Dit alles gericht op de vergadering die paus Franciscus voor eind 2023 heeft uitgeschreven, om de R.-K. Kerk van binnenuit een meer eigentijds gezicht te kunnen geven.

Het gaat in deze synode om werken aan vertrouwen, om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te luisteren naar wat de Schrift aan ieder van ons te zeggen heeft. Om waarheidsvinding vanuit een gedeelde gemeenschappelijke grond in parochie en samenleving. Geen debat maar veel meer gesprek en gebed, waarvoor ieder mens van goede wil zich uitgenodigd mag weten. Voor meer informatie verijzen wij u naar de website van het bisdom: https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/

Ook zij heeft een verhaal
Paus Franciscus heeft nadrukkelijk ook vrouwen uitgenodigd van zich te laten horen. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) wil daarom de komende maanden de verhalen en verlangens van vrouwen rond de katholieke kerk ophalen d.m.v. het project ‘Zij heeft een verhaal’. Het NKV heeft daarvoor een online vragenlijst gemaakt. Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk vrouwen die invullen. De vragenlijst is te vinden via: https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken 

Wilt u uw verhaal wel vertellen, maar liever niet via een digitale vragenlijst, neem dan contact op met pastor Lara van der Zee (email: lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl of tel: 06-13659042)

Vragen
Waarin ervaart u steun van de geloofsgemeenschap of het kerkgebouw in uw nabijheid?
Maar ook: waarin heeft de kerk in onze regio voor u juist tekort geschoten? 

En omdat wij proberen te leven vanuit de hoop die gaande houdt zijn wij benieuwd naar wat u met uw talenten bij wil dragen, aan de toekomst van onze parochie De Twaalf Apostelen? Meer of minder intensief, permanent of meer seizoensgebonden, eenmalig wellicht…

Speciaal vragenformulier voor jongeren
https://www.bisdomdenbosch.nl/een-synodale-kerk-jongeren-laat-jullie-stem-horen/

Peiling loopt tot en met april 2022
Weet dat de leden van het pastorale team in de eerste maanden van 2022 volop aandacht aan deze synode zullen geven te midden van de groepen waarmee ze werken. Mocht u niet aangesproken worden en graag uw stem laten horen: spreek de eerstaanspreekbare pastor in uw geloofsgemeenschap aan of stuur uw reactie naar: info@detwaalfapostelen.nl

Bestuur en pastorale team parochie De Twaalf Apostelen.

Contact

Parochiecentrum
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Telefoon: (024) 6412627
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur.

Buiten de openingstijden is er alléén in dringende gevallen een pastor bereikbaar via alarmnummer (06) 13 93 43 68.

U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Bankgegevens
Algemeen (o.a. Misintenties):
NL70RABO0135464048

Kerkbalans:
NL65RABO0135463459

Kerkhofzaken:
NL66RABO0111670020